BAN GIA SƯ – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SƯ PHẠM

5/23/2022 5:32:22 PM

 BAN GIA SƯ – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SƯ PHẠM

STT

Họ

Tên

Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Văn

Tuấn

ĐHSP Toán CLC K23

Phụ trách Toán

2

Nguyễn Trà

My

ĐHSP Lí CLC K23

Phụ trách Lí

3

Vũ Đức

Thiện

ĐHSP Hóa K24

Phụ trách Hóa

4

Vũ Thanh

Thảo

ĐHSP Sinh K24

Phụ trách Sinh