BCN TNT

5/23/2022 5:17:48 PM

STT

Họ

Tên

Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Văn

Tuấn

ĐHSP Toán CLC K23

Chủ nhiệm

2

Lê Đình

Trường

ĐHSP Lí CLC K23

Phó chủ nhiệm

3

Nguyễn Thế

Anh

ĐHSP Hóa K24

Ban viên

4

Vũ Thanh

Thảo

ĐHSP Sinh K24

Ban viên

 

Ban thư kí:

STT

Họ

Tên

Lớp

Chức vụ

1

Thiều Khánh

Linh

ĐHSP Toán CLC K22

Thư kí

2

Phạm Thị

Nhung

ĐHSP Toán K23

Thư kí