Thông tin bộ môn Giải tích và Phương pháp giảng dạy Toán

5/31/2022 9:51:53 AM

 

 Bộ môn Giải tích và Phương pháp giảng dạy Toán

 

 

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/minh-22-20220531094443-e.jpg

 

 

 

TS. Lê Anh Minh

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Tốt nghiệp: Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phụ trách Bộ môn Giải tích và PPGD Toán

Email: leanhminh@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0919694832

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-xuan-20220531101436-e.jpg

 

ThS. GVC. Nguyễn Thị Xuân

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Toán

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Phó trưởng Bộ môn Giải tích và PPGD Toán

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenthixuan@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0915679542

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-123759-20220531123815-e.png

 

 

TS. Nguyễn Văn Lương

Chuyên ngành Toán học

Tốt nghiệp tại Đại học Padova, Italy

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenvanluong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0968151236

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-124919-20220531124937-e.png

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học

Tốt nghiệp tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Email: nguyenthithutn@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0987916787

 

 
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-125417-20220531125436-e.png

 

ThS. Nguyễn Tiến Đà

Chuyên ngành Toán giải tích

Tốt nghiệp tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyentienda@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0949316986

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-130309-20220531010331-e.png

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên ngành: Toán giải tích

Tốt nghiệp tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenmanhcuong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0985642853

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-130847-20220531010910-e.png

 

ThS. Lê Huy Vũ

Chuyên ngành Toán giải tích

Tốt nghiệp tại Đại học Hồng Đức

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: lehuyvu@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0916649218

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-chup-man-hinh-2022-05-31-luc-131314-20220531011333-e.png

 

 

ThS. Nguyễn Hữu Học

Chuyên ngành: Toán giải tích

Tốt nghiệp tại Trường Đại học Chiba, Nhật Bản

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenhuuhoc@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0944372815