Ban chủ nhiệm khoa

12/7/2021 4:17:31 PM

TRƯỞNG KHOA

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/hai-tk-20230514105606-e.jpg
 
 

 

      PGS.TS. TRẦN THỊ HẢI

Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

    VP: B.2.1, Giảng đường A5, Trường ĐHHĐ

     NR: TP Thanh Hóa

     Email: tranthihai@hdu.edu.vn

 
 
 

1. Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của khoa. Chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động của khoa.

2. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác của khoa gồm:

Chính trị tư tưởng;

Tổ chức cán bộ;

Tài chính;

Đối ngoại;

Thi đua khen thưởng;

Đào tạo Đại học và Sau đại học;

Các vấn đề liên quan đến thí nghiệm;

Trực tiếp chỉ đạo  bộ môn Vật lý.

3. Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

 

**********************************************************************

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/hai-toan-20230514104440-e.jpg
 
 

 

      TS. HOÀNG ĐÌNH HẢI

Chuyên ngành Đại số và  lý thuyết số

    VP: B.2.2, Giảng đường A5, Trường ĐHHĐ

     NR: TP Thanh Hóa

     Email: hoangdinhhai@hdu.edu.vn

 
 
 

 1.Giúp Trưởng khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo sự phân công của trưởng khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo trưởng khoa những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý.

2. Trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm:

Công tác NCKH;

Đào tạo hệ liên thông, liên kết đào tạo vừa làm vừa học;

Công tác biên soạn tài liệu, giáo trình;

Cơ sở vật chất; Công tác ISO;

Trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn Đại số& Hình học, Tổ Giải tích và PPGD Toán

Phụ trách nội dung trang Website của khoa; 3 công khai của khoa ;

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa ủy quyền hoặc phân công.

4. Báo cáo thường xuyên, định kì tình hình và kết quả công việc được giao với Trưởng  khoa vào ngày 25 hàng tháng).

 

 

**********************************************************************

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/anh-ha-20230628092700-e.jpg

 

 

 
 

 

      TS. HOÀNG THỊ HÀ

Chuyên ngành khoa học môi trường và phát triển bền vững

    VP: B.2.1, Giảng đường A5, Trường ĐHHĐ

     NR: TP Thanh Hóa

     Email: hoangthiha@hdu.edu.vn

 
 
 

 1. Giúp  Trưởng khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo sự phân công của trưởng khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo trưởng khoa những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý.

2. Trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm:

Công tác HTQT;

Kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục;

Công tác quản lý học sinh sinh viên;

Kiến tập thực tập, công tác rèn luyện nghiệp vụ, thực tế, thi Olympic sinh viên;

Trực tiếp chỉ đạo công đoàn, liên chi đoàn, liên chi hội, công tác nữ công khoa ;

Trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn Hoá học, Sinh học.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa ủy quyền hoặc phân công.

4. Báo cáo thường xuyên, định kì tình hình và kết quả công việc được giao với Trưởng  khoa vào ngày 25 hàng tháng).

**********************************************************************

 

CÁC TRỢ LÝ

   

TRỢ LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ, RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ 

TS. Lê Văn Hiệu

   

TRỢ LÝ GIÁO VỤ

 ThS. Nguyễn Thị Linh

   

TRỢ LÝ GIÁO DỤC  CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HSSV, VĂN THỂ MỸ

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

 

TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH, THI ĐUA, ISO

Lê Thị Duyên