Thông tin Bộ môn Hóa

12/19/2021 8:26:18 AM

5/31/2022 9:51:53 AM

 

 Bộ môn Hóa học

 

 

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/huan-20220616075828-e.jpg

 

 

 

 

TS. GVC. TRỊNH THỊ HUẤN

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Trưởng bộ môn Hóa học

Email: trinhthihuan@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0912958489

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-vinh-20220616071605-e.jpg

 

 

TS. GVC.  NGUYỄN THỊ NGỌC VINH

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Phó trưởng bộ môn Hóa học

Email:nguyenthingocvinh@hdu.edu.vn

Điện thoại: 09047855468

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/thuy-20220616080555-e.jpg

 

  

TS. GVC.  HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY

Chuyên ngành: Hóa lý

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Phó trưởng bộ môn Hóa học

Email: hoangthihuongthuy@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0983253097

 

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/luong-20220616080331-e.jpg

 

 

 

PGS.TS. GVCC.  NGÔ XUÂN LƯƠNG

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường Đại học Vinh

Trưởng khoa Khoa học tự nhiên

Email: ngoxuanluong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0931413999

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/hoa-20220616080854-e.jpg

 

TS. GVC.  LÊ THỊ HOA

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: lethihoa@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0949139658

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/huong-20220616081032-e.jpg

 

NCS. GVC.   NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường Đại học Vinh

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: nguyenthihuong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0987425019

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/mai-20220616081342-e.jpg

 

 

TS.   NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: nguyenthingocmai@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0973288235

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

  

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/nam-20220616081815-e.jpg

 

 

 

THS. GVC.  VŨ HỒNG NAM

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: vuhongnam@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0982750217

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

 

  Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/khoe-20220616081549-e.jpg

 

 

NCS.   LÊ VĂN KHỎE

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: levankhoe@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0986798671

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

  Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/dung-20220616082012-e.jpg

 

 

 

THS.   LÊ THỊ THÙY DUNG

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Tốt nghiệp tại: Trường Đại học Vinh

Giảng viên  bộ môn Hóa học

Email: lethithuydung@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0982102854

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

 

 

 

 

 

  Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/doan-20220616082212-e.jpg

 

 

 

THS.   LÊ HỮU ĐOÀN

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Cán bộ phụ tá thí nghiệm, bộ môn Hóa học

Email: lehuudoan@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0383548570

Lý lịch khoa học (tải tại đây)