Thông tin bộ môn Sinh học

6/1/2022 9:29:28 AM
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/a-20220601094819-e.png

 

 

TS. GVC. Lê Đình Chắc

Chuyên ngành: Di truyền học

Tốt nghiệp tại:  ĐH Thái Nguyên

Trưởng Bộ môn Sinh học

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: ledinhchac@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0918278811

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-the-2022-2-20220607090342-e.jpg

 

TS. GVC. Lê Thị Huyền

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Sinh học

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Phó trưởng Bộ môn Sinh học

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: lethihuyentn@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0975191339

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/anh-chinh-removebg-preview-20220802051938-e.png

 

TS. GVC. Hoàng Văn Chính

Chuyên ngành: Thực vật học

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Phó trưởng Bộ môn Sinh học

Lý lịch khoa học

Email: hoangvanchinh@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0985899158

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-4x6-2-20220602022056-e.jpg

 

PGS. TS. GVCC. Hoàng Ngọc Thảo

Chuyên ngành: Động vật học

Tốt nghiệp tại Viện ST&TN Sinh vật - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: hoangngocthao@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0946136768

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/z3474411500366-1f0a98130ba57f7dd223be692ca6a4a1-20220607090447-e.jpg

 

 

TS. Lê Văn Trọng

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: levantrong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0919850560

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/z3474216507205-75758c80b15aae749d4fe6f98c84fd4b-20220607090527-e.jpg

 

TS. Đỗ Thị Hải

Chuyên ngành: Sinh Thái học

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: dothihai@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0945556444

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/c-20220601020350-e.jpg

 

TS. Đậu Quang Vinh

Chuyên ngành: Động vật học

Tốt nghiệp tại: Viện ST&TN Sinh vật - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: dauquangvinhna@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0982220680

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/anh-phuong-20220802053534-e.jpg

 

 

 

 

ThS. Hà Thị Phương

Chuyên ngành: Vi sinh vật

Tốt nghiệp tại Trường ĐHSP Hà Nội 1

Lý lịch khoa học 

Email: hathiphuong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0977897606

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/anh-hong-20220802054037-e.jpg

 

 

 

 

 

ThS. Trịnh Thị Hồng

Chuyên ngành: Động vật học

Tốt nghiệp tại Đại học Vinh

Lý lịch khoa học 

Email: trinhthihong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0945661008

   
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/b-20220601101140-e.jpg

 

TS. Trịnh Thị Hương

Chuyên ngành: Thực vật học

Tốt nghiệp tại Viện KH&CN - Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: trinhthihuong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0942131428

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202208/Images/anh-thu-20220802081927-e.jpg

 

ThS. Trịnh Thị Thu

Chuyên ngành: Động vật học

Tốt nghiệp tại Đại học Vinh

Lý lịch khoa học 

Email: trinhthithu@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0948109129