Ban Kỹ thuật truyền thông

5/23/2022 5:26:37 PM

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Thu Hường

K23 – SP Toán

Trưởng ban

2

Phạm Thị Khánh Linh

K24 – SP Lí

Phó ban

3

Lê Thị Dịu

K24 – SP Lí CLC

Thành viên

4

Trương Thị Hảo

K24 – SP Toán CLC

Thành viên

5

Hoàng Minh Tâm

K23 – SP Toán

Thành viên

6

Bùi Trần Nam Anh

K24 – SP Toán

Thành viên

7

Phạm Khánh Tuyết

K24 - SP Hóa

Thành viên

8

Nguyễn Vũ Hà My

K24 - SP Hóa

Thành viên