Thông tin Cán bộ - Giảng viên Bộ môn Vật lý

1/7/2022 3:41:44 PM

 Bộ môn Vật lý

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/thao-20220107034954-e.jpg

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thảo

Trưởng Bộ môn Vật lý

Email: nguyenthithaotn@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0912957777

 


 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/dung-20220110072846-e.jpg

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Dung

Phó trưởng Bộ môn Vật lý

Tốt nghiệp tại: Trường Đại học tổng hợp Zielona Gora, Ba lan

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenthidungvatly@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0941604555

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/hai-20220110073019-e.jpg
 

 

PGS.TS. GVCC. Trần Thị Hải

Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên

Email: tranthihai@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0915017980

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/anh-20220110073056-e.jpg

 

ThS. Mai Ngọc Anh

Giảng Viên

Email: ngocanhhd13@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0915394291

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/loan-20220110073333-e.jpg

 

ThS. NCS. Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: loanhongduc@gmail.com

Điện thoại: 0942796834

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/ngoc-20220110073453-e.jpg

 

ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc

Giảng viên

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: ngoc03833@yahoo.com

Điện thoại: 0919634179

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/hieu1-20220110073538-e.jpg

 

TS. GV. Lê Văn Hiệu

Tốt nghiệp tại: Trường Đại học tổng hợp Zielona Gora, Ba lan

Trợ lý NCKH-Hợp tác QT, NV Khoa KHTN

Email: levanhieu@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0943793185

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/hong-20220110073740-e.jpg

 

ThS.NCS. GV. Nguyễn Thị Hồng

Email: nguyenthihong@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0918061226

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/hue-20220110073953-e.png

 

Ths. NCS. Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên

Email: huenguyen23590.vn@gmail.com

Điện thoại:

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202201/Images/duong-20220110074017-e.jpg

 

ThS. Lê Nam Dương

Phụ tá thí nghiệm

Email: namduongdx@gmail.com

Điện thoại: 0946910356