Ban Hậu cần

5/23/2022 5:33:54 PM

  BAN HẬU CẦN

STT

Họ và

Tên

Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Thế

Anh

K24-ĐHSP Hóa Học

Trưởng ban

2

Trần Thùy

Linh

K22-ĐHSP Toán

Phó ban

3

Lê Thị Thu

Hương

K24-ĐHSP Toán

Thành viên

4

Phạm Thị Khánh

Linh

K24-ĐHSP Vật Lí

Thành viên

5

Lê Ngọc

Sơn

K24-ĐHSP Vật Lí

Thành viên

6

Lê Thị

Thúy

K24-ĐHSP Hóa Học

Thành viên

7

Lê Thị

Ngọc

K24-ĐHSP Hóa Học

Thành viên

8

Lê Văn Khánh

Linh

K24-ĐHSP Toán CLC

Thành viên

9

Vũ Ngọc

Anh

K24-ĐHSP Vật Lí

Thành viên

10

Phạm Thị

Nhung

K23-ĐHSP Toán

Thành viên

11

Nguyễn Thị Mai

Ngân

K24-ĐHSP Vật Lí

Thành viên