Thông tin cán bộ Giảng viên Đại số và Hình học

5/29/2022 2:26:51 AM

1/7/2022 3:41:44 PM

 

 Bộ môn Đại số và Hình học

 

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-cuc-20220604064524-e.jpg

 

 

 

TS. GVC.  PHẠM THỊ CÚC

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP, Đại học Huế

Trưởng bộ môn Đại số và Hình học

Email: phamthicuc@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0915142068

 


 

 

 

 Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-tinh-20220604064653-e.jpg

 

 

 

TS.GVC. LÊ TRẦN TÌNH

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Phó trưởng bộ môn Đại số và Hình học

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: letrantinh@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0383719919

 

 

 
 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202205/Images/anh-20220529031040-e.jpg
 

 

 

TS.GVC. HOÀNG ĐÌNH HẢI

Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số

Tốt nghiệp tại ĐHTH Mahidol Thái Lan

Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: hoangdinhhai@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0916671458

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-dung-20220604065554-e.jpg

 

 

 

TS.GVC. LÊ XUÂN DŨNG

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Tốt nghiệp tại Viện Toán học Việt Nam

Phó trưởng khoa Khoa học tự nhiên

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: lexuandung@hdu.edu.vn

Điện thoại:  0961001919

 

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-hung-20220604065902-e.jpg

 

 

 

 

ThS. GVC.  NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Tốt nghiệp tại: Viện Toán học Việt Nam

Giảng viên bộ môn Đại số và Hình học

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Email: nguyenmanhhung@hdu.edu.vn

Điện thoại:0912312178

 

Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-hong-20220604071213-e.jpg

 

 

ThS. HOÀNG DIỆU HỒNG

Chuyên ngành: Xác suất - Thống kê

Tốt nghiệp tại: Viện Toán học Hà Nội

Giảng viên bộ môn Đại số và Hình học

Email: hoangdieuhong@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0917942029

 

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-lien-20220604071509-e.jpg

 

 

ThS. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Chuyên ngành: Hình học Tôpô

Tốt nghiệp tại: Trường ĐHSP Hà Nội

Giảng viên bộ môn Đại số và Hình học

Email: nguyenthikimlien@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0915548424

 

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-oanh-20220604071802-e.jpg

 

 

 

 

ThS. LÊ THỊ OANH

Chuyên ngành: Xác suất - Thống kê

Tốt nghiệp tại: ĐHSP Hà Nội

Giảng viên bộ môn Đại số và Hình học

Email: lethioanh@hdu.edu.vn

Lý lịch khoa học (tải tại đây)

Điện thoại: 0949122008

 

 

 

 
Media/2003_khtn.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/anh-hien-20220618024009-e.jpg

 

 

ThS. GV.  TRƯƠNG THỊ HIỀN

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Tốt nghiệp tại: Đại học tổng hợp Mahidol, Thái Lan

Giảng viên bộ môn Đại số và Hình học

Email: truongthihien@hdu.edu.vn

Điện thoại: 0981717369

Lý lịch khoa học (tải tại đây)