Chi bộ, Công Đoàn, Liên chi đoàn, Hội SV

5/6/2022 3:58:21 PM

CHI BỘ KHOA:

           Bí thư chi bộ: PGS.TS. Ngô Xuân Lương

           Phó Bí thư chi bộ: PGS.TS. Trần Thị Hải

           Chi ủy viên: TS. Lê Xuân Dũng

           Chi ủy viên: TS. Hoàng Văn Chính

           Chi ủy viên: TS. Nguyễn Thị Thảo

CÔNG ĐOÀN, LIÊN CHI ĐOÀN, HỘI SINH VIÊN:

           Chủ tịch Công đoàn khoa: TS. Hoàng Văn Chính

            Bí thư Liên Chi đoàn khoa: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

            Bí thư Chi đoàn cán bộ khoa: ThS. Lê Nam Dương

            Thư ký Hội sinh viên khoa: TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai