Ban Sáng tạo trẻ

5/23/2022 5:30:25 PM

 BAN SÁNG TẠO – NỘI DUNG

STT

Họ

Tên

Lớp

Chức vụ

1

Đặng Thị Hồng

Liên

ĐHSP Toán CLC K22

Trưởng ban

2

Quản Thị

Diễm

ĐHSP Toán K22

Phó ban

3

Nguyễn Lan

Anh

ĐHSP Lí CLC K24

Thành viên

4

Nguyễn Danh

Cảnh

ĐHSP Toán K22

Thành viên

5

Hoàng Hương

Giang

ĐHSP Toán K22

Thành viên

6

Nguyễn Thị Hương

Giang

ĐHSP Toán K24

Thành viên

7

Lê Thị Mai

Hương

ĐHSP Toán CLC K24

MC

8

Đặng Đăng

Phong

ĐHSP Toán CLC K22

Thành viên

9

Lê Kim

Tuyến

ĐHSP Toán K22

MC

10

Đào Thị

Thương

ĐHSP Hóa K23

Thành viên

11

Trần Ngọc Mai

Trang

ĐHSP Toán CLC K24

Thành viên

12

Nguyễn Thị

Vân

ĐHSP Toán K24

Thành viên

13

Nguyễn Thị Hải

Vân

ĐHSP Lí CLC K24

Thành viên

14

Nguyễn Thị Hải

Vân

ĐHSP Hóa K24

Thành viên